Privacyverklaring AVG

Sprach-D-A-CH Privacyverklaring tbv de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Identiteit
Sprach-D-A-CH, bezoekadres Stadhouderslaan 15, Den Haag.
De doelstelling is:
Het overbrengen van de Duitse taal en de cultuur van de Duitstalige landen aan in Nederland opgroeiende kinderen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sprach-D-A-CH maakt voor bovenstaand doel gebruik van persoonsgegevens (naam, adres, telefoon, bankrekeningnummer, e-mail) zoals hierna weergegeven.
Sprach-D-A-CH verstuurt nieuwsbrieven en mededelingen naar personen die zijn aangesloten bij de stichting. 

Beheer en Beveiliging persoonsgegevens.
De persoonsgegevens worden beheerd door een bestuurslid en het secretariaat van Sprach-D-A-CH.
Sprach-D-A-CH neemt de bescherming van uw gegevens serieus om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via: info@sprachdach.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Bij het gebruik maken van de diensten van Sprach-D-A-CH wordt de privacyverklaring geaccepteerd. Uitschrijven kan op elk gewenst moment. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar het contactadres op de website. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door uzelf wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto; MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger Service Nummer (BSN) zwart. U kunt dit ook persoonlijk aan een van de bestuursleden kenbaar maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Sprach-D-A-CH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig en derhalve zolang u gebruik maakt van de diensten van de stichting. Na beëindiging van het gebruikmaken van de diensten van de stichting zullen uw persoonsgegeven uit onze actieve bestanden worden verwijderd.. De persoonsgegevens kunnen in een archief bewaard blijven voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sprach-D-A-CH verstrekt en deelt geen persoonsgegeven aan derden, tenzij Sprach-D-A-CH hiertoe wordt gedwongen om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Sprach-D-A-CH neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Sprach-D-A-CH) tussen zit.

Website
Onze website verzamelt geen persoonlijke gegevens over websitebezoekers.
Sprach-D-A-CH gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Zonder toestemming zullen wij geen informatie omtrent personen (zoals foto’s , films, geluidregistraties of documenten) op onze website plaatsen.

Klachten
Sprach-D-A-CH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons